Miejscowość, data……………………………………………………………………………………

Do

………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta

………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1) …………………………………………………………………………..
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………..* (art. 560 § 1)

Z poważaniem