Regulamin Sklepu Internetowego www.mydlarniajozefy.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mydlarniajozefy.pl prowadzony jest przez JOANNĘ MAZUR-NIEDZIELĘ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MYDLARNIA JÓZEFY JOANNA MAZUR-NIEDZIELA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:

  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wrocławska 6, 55-003 Nadolice Wielkie, NIP 754-279-28-34, REGON 384197717,

  adres poczty elektronicznej: sklepik@mydlarniajozefy.pl, numer telefonu: 733 616 782.

 2. Poniższy regulamin skierowany jest do Konsumenta i definiuje tryb i zasady zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Do korzystania ze Sklepu, sprawdzania asortymentu oraz zawierania Umowy sprzedaży konieczne jest: posiadanie urządzenia z dostępem do internetu i przeglądarką internetową, wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

– strony internetowej, poprzez zakładkę „Kontakt” a następnie „Napisz do nas”,

– poczty elektronicznej (sklepik@mydlarniajozefy.pl),

– telefonicznie pod numerami +48 733 616 782 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00),

– pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Wrocławska 6, 55-003 Nadolice Wielkie).

5. Klient może założyć Konto na stronie www.mydlarniajozefy.pl, aby mieć dostęp do historii swoich zamówień. Klient nie ma obowiązku zakładania Konta, aby zapoznać się z asortymentem sklepu oraz złożyć zamówienie.

6. Ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami zawierającymi VAT (cena brutto). Ceny przy produktach nie zawierają ceny dostawy.

7. Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany ceny towarów, udzielenia rabatu na cały asortyment lub pojedyncze produkty bądź wycofania towaru.

8. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terenie Polski.

§2 Definicje

 1. Dni robocze- każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Dostawa- czynność mająca na celu dostarczenie Klientowi Towaru wskazanego w Zamówieniu,
 1. Klient- każda osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
 2. Konto- Konto Klienta, które może założyć w Sklepie, gromadzone są tam jego dane oraz historia zamówień,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
 4. Newsletter- aktualne informacje o produktach i Sklepie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej
 5. Regulamin- niniejszy dokument
 6. Sklep- oznacza serwis internetowy, pod kt.rym Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, dostępny pod adresem: https://mydlarniajozefy.pl/,
 7. Sprzedawca- Mydlarnia Józefy z siedzibą w Nadolicach Wielkich, ul. Wrocławska 6, NIP: 7542792834, REGON: 384197717,
 8. Towar- dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, tutaj: produkty kosmetyczne, akcesoria, dodatki
 9. Umowa- oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,
 10. Zamówienie- oświadczenie woli klienta mające na celu zawarcie Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.

§3
Założenie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta jest całkowicie darmowe.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji.
 3. Na Stronie internetowej konieczne jest podanie adresu e- mail, na który zostaje wysłany login oraz tymczasowe hasło do logowania.
 4. Po zalogowaniu wspomnianymi powyżej danymi klient może edytować hasło i dane konta oraz zmienić swoje dane osobowe. Klient może edytować te dane każdorazowo po zalogowaniu.§4 Składanie Zamówień
 1. Klienci mogą składać Zamówienia przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt i klika przycisk„DODAJ DO KOSZYKA”, następnie Klient wykonuje kolejne kroki w oparciu opojawiające się na stronie komunikaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e- mail potwierdzający złożone zamówienie- wraz z informacją o zamówionych produktach oraz sposobie dostawy.
 4. W przypadku zamówień powyżej 150 zł i wyborze dostawy za pośrednictwem paczkomatu InPost, Klient nie ponosi kosztów dostawy gdy zamówienie zostanie opłacone z góry.
 5. W celu modyfikacji bądź anulowania zamówienia Klient powinien niezwłocznie po jego złożeniu skontaktować się ze Sprzedawcą (drogą e- mail bądź telefonicznie).

§5
Oferowane metody płatności oraz dostawy

Klientowi w Sklepie udostępnione zostały następujące metody płatności:

• płatność przelewem na konto Sprzedawcy- numer rachunku bankowego 34 1050 1575 1000 0097 1836 8120

• przelewem na telefon na numer 733 616 782

§6 Realizacja Zamówień

 1. Wymogiem realizacji Zamówienie złożonego przez Klienta jest poprawne wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych.
 2. Jeżeli Klient niepoprawnie bądź niekompletnie uzupełni formularz Zamówienia Sprzedawca będzie podejmował próby kontaktu w celu potwierdzenia bądź uzupełnienia danych. Jeżeli Sprzedawcy nie uda się skontaktować w przeciągu 7 dni Zamówienie zostanie anulowane a środki zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność.
 3. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy zależny jest od aktualnej ilości Zamówień. Zamówienia są realizowane chronologicznie.
 5. Potwierdzeniem zakupu jest dołączany do Zamówienie paragon bądź (na życzenie klienta) FV.
 1. Zamówienia pakowane są w tekturową przekładkę oraz foliopak kurierski i wysyłane za pośrednictwem firmy DPD , DHL bądź InPost.
 2. Klient po otrzymaniu Zamówienia zobowiązany jest zweryfikować czy przesyłka nie została uszkodzona i jest zgodna z zamówieniem.

§7Prawo Odstąpienia Od Umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na dole strony.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Dane sprzedawcy:
Nazwa: Joanna Mazur-Niedziela Mydlarnia Józefy
Adres: 55-003 Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 6 NIP: 7542782834

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa Towarów:
Data zakupu:
Data otrzymania Towarów: Numer paragonu:

DANE KUPUJĄCEGO

Imię i Nazwisko: Adres:

Miejscowość, data…………

Podpis

Zwrot środków zostanie dokonany na numer rachunku, z którego robiona była płatność za Towar. Jeżeli zwrot środków ma nastąpić na inny numer rachunku proszę wskazać go w formularzu.

§8 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje Prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru jeżeli okaże się on niezgodny bądź będzie posiadał wady.
 2. Klient składa reklamację drogą e- mailową, na adres office@bmpharma.pl.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawarte były takie informacje, jak: dane Klienta składającego reklamację, opis wady, w jakich okolicznościach wystąpiła bądź mogławystąpić oraz żądanie Klienta związane z wadą Towaru.
 4. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Towar, na kosztSprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się (e- mailowo bądź telefonicznie) ze Sprzedawcą.
 5. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie- nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.§9 Postanowienia Końcowe

page5image991311456

1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.

2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawieranych przez dokonaniem zmian w Regulaminie stosuje się Regulamin, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r