Regulamin bonów podarunkowych (Voucher)

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bonów podarunkowych zakupionych za pośrednictwem serwisu mydlarniajozefy.pl, dostępnego pod adresem internetowym https://mydlarniajozefy.pl.

§2 Definicje

 1. Voucher (zwany też dalej Bon Podarunkowy) – sprzedawany za pośrednictwem sklepu https://mydlarniajozefy.pl, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.mydlarniajozefy.pl;
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego.
 3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy.
 4. Sklep Internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.mydlarniajozefy.pl.
 5. Wydawca Bonu – oznacza Joannę Mazur-Niedziela, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mydlarnia Józefy Joanna Mazur-Niedziela, z siedzibą przy ul. Wrocławska 6, 53-003 Nadolice Wielkie, NIP: 7542792834.
 6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.

§3 Warunki ogólne

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości 100,00pln, 150,00pln, 200,00pln. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.mydlarniajozefy.pl.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
 9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.mydlarniajozefy.pl

§4 Realizacja Bonu Podarunkowego

Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie Internetowym w postaci rabatu w kwocie określonej na zakupionym Bonie udzielanego w trakcie dokonywania płatności w sklepie.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie w Sklepie internetowym www.mydlarniajozefy.pl.
 3. Aktywacji Bonu Podarunkowego dokonuje Posiadacz wpisując kod umieszczony na Bonie Podarunkowym w odpowiednie miejsce systemu realizacji zamówienia na stronie www.mydlarniajozefy.pl.
 4. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 5. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 6. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności.
 7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.mydlarniajozefy.pl.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.